O fanklube / Prihláška

Názov združenia: Fanklub HK Nitra
Územná pôsobnosť: združenie pôsobí na celom území SR
Sídlo: Tr. A. Hlinku 32, 949 01 Nitra, SR
WEB / e-mail: http://www.fans.sk , fans@fans.sk

Kontakty:
Predseda fanklubu: Miloš Hán, milobuben@azet.sk
Podpredseda fanklubu: buben@fans.sk
Pokladníčka/prihlášky do fanklubu: jaja@fans.sk
Členovia výboru: mato@fans.sk, matus@fans.sk


Prihlasovanie nových členov:

Prihlášku si môžete stiahnuť tu: FANKLUB HK Nitra – prihláška 2013.
Odovzdanie prihláškyúhrada členského (7 € na sezónu) je možná vždy po domácich zápasoch pod sektorom fanklubu (pod bubeníkmi) počas celej sezóny alebo po vzájomnej mailovej dohode TU (príp. jaja(at)fans(dot)sk a do predmetu správy uveďte „prihlaska“) aj pred domácimi extraligovými zápasmi.

STANOVY FANKLUBU

I. Základné ustanovenie

Fanklub HK Nitra je voľné nepolitické, neziskové združenie priaznivcov nitrianskeho a slovenského hokeja. Členovia tohto združenia podporujú nitriansky a slovenský hokej rôznymi formami.

Názov združenia:    Fanklub HK Nitra (ďalej len FC)
Územná pôsobnosť:    združenie pôsobí na celom území SR
Sídlo:    Tr. A. Hlinku 32, 949 01 Nitra

II. Činnosť združenia

Hlavnou náplňou FC je vytváranie priaznivej atmosféry na zápasoch HK Dynamax Nitra a slovenskej reprezentácie. Ďalšou činnosťou je pomoc klubu HK Dynamax Nitra – organizačná, odborná, príp. manuálna výpomoc pri zveľaďovaní zimného štadióna.

III. Členstvo v združení

1. Vznik členstva:

Členom FC sa môže stať každá fyzická a právnická osoba bez ohľadu na štátnu príslušnosť, spoločenskú a politickú orientáciu a náboženské vyznanie. Každý uchádzač o členstvo je povinný predložiť:

 1. písomnú žiadosť – prihlášku
 2. občiansky preukaz (na overenie údajov uvedených na prihláške)
 3. dve fotky (o rozmeroch ako na občiansky preukaz)
 4. členský príspevok vo výške 200,- Sk (slovom dvesto Sk)

O vzniku členstva fyzickej či právnickej osoby rozhoduje predstavenstvo združenia do 20 kalendárnych dní od podania prihlášky. Vyplnenú prihlášku je potrebné odovzdať osobne v predajni suvenírov HK Dynamax Nitra vždy pred domácim zápasom v čase od 16.00 hod do 16.40 hod. alebo priamo v sektore FC. Uchádzač sa stane členom FC až po prevzatí preukazu s prideleným osobným číslom. Od tohto okamihu je povinný sa riadiť stanovami FC a vzťahujú sa na neho práva a povinnosti člena FC.

2. Zánik členstva:

Členstvo FC zaniká:

 1. slobodným vystúpením z FC na základe písomného oznámenia
 2. neplatenie príspevkov FC
 3. smrť člena
 4. zámerné poškodzovanie dobrého mena FC
 5. opakované porušovanie práv a povinností FC
 6. spáchanie trestného činu

O vylúčení člena rozhoduje predstavenstvo a nadpolovičná väčšina registrovaných členov. Vylúčený člen je povinný ihneď po rozhodnutí o vylúčení z FC odovzdať členský preukaz s osobným číslom FC do rúk predstavenstva. Členský príspevok sa pri zániku členstva v FC nevracia.

3. Práva člena FC:
 1. Každý člen združenia má právo sa slobodne vyjadrovať pri voľbe predstavenstva združenia.
 2. Každý člen združenia má právo zúčastňovať sa na schôdzkach, hlasovať na nich, požadovať vysvetlenie a uplatňovať návrhy a tým sa podieľať na riadení združenia.
 3. Každý člen združenia má právo nahliadnuť do údajov o hospodárení združenia, či už sa jedná o finančné alebo hmotné prostriedky združenia.
 4. Každý plnoletý člen má právo byť zvolený do predstavenstva združenia FC.
4. Povinnosti člena FC:
 1. Každý člen je povinný pri vstupe do združenia FC a každý nasledujúci rok, počas ktorého chce zostať v združení FC, zložiť na účet združenia členský príspevok vo výške 200,- Sk (slovom dvesto Sk). V prípade platby na ďalší rok vždy v posledný mesiac prebiehajúceho roku. Za rok sa počíta obdobie od 1.7. do 30.6..
 2. Každý člen je povinný riadne a včas platiť členské príspevky.
 3. Každý člen je povinný pri ukončení členstva odovzdať členský preukaz.
 4. Každý člen je povinný udať svoje meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko, e-mailovú adresu a telefónny kontakt (pevná linka, mobil). Tieto údaje budú slúžiť na registráciu členov.
 5. Priezvisko, meno a e-mailová adresa budú uvedené v zozname členov FC na oficiálnych stránkach FC HK Nitra. Každý člen má právo požiadať o zmazanie priezviska, mena a e-mailovej adresy zo zoznamu uvedeného na stránke.
 6. Ostatné osobné údaje členov FC musia slúžiť iba pre vnútorné potreby združenia a tieto údaje nemôže predstavenstvo šíriť mimo združenia FC za akýmkoľvek účelom.
 7. Každý člen je povinný sa aktívne (v rámci svojich možností) zúčastňovať zápasov ako aj výjazdov na zápasy HK Dynamax Nitra.
 8. Každý člen združenia musí dbať na to, aby svojím chovaním nespôsobil hmotnú ani duševnú škodu ako vlastnému združeniu FC HK Nitra tak ani klubu HK Dynamax Nitra.
 9. Každý člen vyhlasuje, že si je plne vedomý zodpovednosti za akúkoľvek škodu, ktorá by vznikla jeho konaním pri akciách organizovaných FC HK Nitra.

IV. Organizačná štruktúra združenia FC

  1. Valné zhromaždenie FC
   1. Valné zhromaždenie je najväčším orgánom združenia. Členom valného zhromaždenia je každý prítomný člen združenia.
   1. Do pôsobnosti valného zhromaždenia patrí:
    1. voľba a odvolanie členov predstavenstva;
    2. schvaľovanie zmien stanov;
    3. schvaľovanie členských príspevkov;
    4. rozhoduje o zániku občianskeho združenia a vysporiadaní jeho majetku
   1. Valné zhromaždenie je uznášania schopné, ak sú prítomné aspoň 2/3 členov.
   1. Valné zhromaždenie rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých prítomných členov.
   1. Hlasovacie právo všetkých členov je rovnaké
   1. Valné zhromaždenie sa koná najmenej jedenkrát ročne. Zvoláva ho predstavenstvo.
  1. Predstavenstvo
   1. Predstavenstvo je výkonným orgánom a riadi činnosť združenia medzi členskými schôdzami. Jeho členmi sú predseda, 2 podpredsedovia, pokladník a 2 členovia predstavenstva.
   1. Predstavenstvo je volené na valnom zhromaždení členov na dobu jedného roku. Opätovné zvolenie je možné.
   1. Predstavenstvo si zvolí svojho predsedu a 2 podpredsedov. Predseda predstavenstva zvoláva a riadi zasadnutie predstavenstva.
   1. Podpredseda má tie isté povinnosti a práva ako predseda a jedná ako zástupca predsedu v jeho neprítomnosti.
   1. Predseda a podpredseda jednajú v mene FC, v prípade nezhody je nutné zvolať predstavenstvo, predložiť návrhy a hlasovať.
   1. Predstavenstvo sa schádza podľa potreby, najmenej však dvakrát ročne.
   1. Do pôsobnosti predstavenstva patrí najmä:
    1. zvolávať valné zhromaždenie členov FC;
    2. viesť zoznam členov združenia FC HK Nitra.
   1. Predstavenstvo prijíma rozhodnutie nadpolovičnou väčšinou prítomných členov.
  1. Hlasovacie právo je rovnaké. Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu.

V. Hospodárenie a majetok FC

Zdroje združenia tvoria:

 1. členské príspevky
 2. príspevky sponzorov
 3. dary
 4. iné príjmy

Za hospodárenie zodpovedá pokladník a predstavenstvo.

Finančné prostriedky vyzbierané od členov i sponzorov budú použité výhradne na činnosť FC a akcie ním organizované.

VI. Výhody vyplývajúce z členstva FC:

 • zľavnené vstupné alebo permanentky
 • zľavnené suveníry
 • zľavnené zájazdy na štadióny súperov v základnej časti a play off.
 • vyhradený vlastný sektor pre FC
 • pravidelné schôdzky členov
 • podpisové a iné akcie s hráčmi a vedením

VII. Výročná správa

Združenie vypracováva každoročne výročnú správu.

VIII. Záverečné ustanovenia

Tieto stanovy môžu byť menené a doplňované iba písomnými po sebe idúcimi dodatkami.

Tieto stanovy nadobúdajú účinnosť dňom registrácie.

2 názory na “O fanklube / Prihláška

 1. Dobrý chcem sa spýtať tento rok mam už nárok na permanentky ako členka fabs a kedy vám mam poslať xlenske

 2. Dobrý chcela by som sa spýtať keď sa chcem štát novým členom ako sa mam za hlásiť vlani som sa pýtala a bolo mi povedané ze to mam riešiť po sezóne ďakujem Raticova

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.